Onze werkwijze

Systeemtherapie: wat kan je verwachten?

Omdat geen mens hetzelfde is, zien we elke samenwerking als maatwerk. We werken niet zoals het  ‘in de boekjes' staat maar willen jou en wat jou beweegt graag leren kennen. Op basis daarvan bepalen we samen hoe we de therapie gaan vormgeven. We zijn als gesprekspartners nuchter en helder maar nemen daarnaast onze eigen visie en persoonlijkheid mee. We willen vooral doen wat helpt en dat doen we graag samen. 

Wachttijden

Momenteel is de behandelwachttijd voor aanvang van een therapie circa 12 weken. Een kennismakingsgesprek proberen we altijd binnen 8 weken na aanmelding te plannen. Mocht er sprake zijn van een crisissituatie neem dan contact op met uw huisarts of gemeente.

Kennismaking

Een kennismakingsgesprek is vrijblijvend. Tijdens dit gesprek wordt vaak al snel duidelijk of deze vorm van therapie of coaching bij je past en of het klikt met de therapeut. Na afloop bepalen we of we verder gaan met elkaar. Uiteraard mag je daar ook even de tijd voor nemen. Het vervolgtraject verschilt per vraag.  In sommige situaties kiezen we er voor met twee therapeuten tegelijk te werken. Dat bespreken we dan van te voren met elkaar. 

Duur van therapie of coaching

De duur van therapie en coaching is afhankelijk van de situaties, de mogelijkheden en de wensen. De eerste afspraken zijn doorgaans om de twee weken. Gezamenlijk besluiten we om er meer of minder tijd tussen te laten. 

Locaties

Gesprekken kunnen plaatsvinden op onze locatie in Arnhem. Ook kunnen we bij je thuis of op je werkplek komen. We bespreken wat voor jou/jullie de beste plek is voor de gesprekken.

Tarieven

Vanaf januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. Of en hoe de zorg wordt vergoed hangt af van onder andere de leeftijd van de jeugdige (18 of 18+). JdV Systeemtherapie biedt ondersteuning in de regio Arnhem (Centraal Gelderland) die valt binnen behandeling onder de JeugdWet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Dit zijn de gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rijnwaarden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar.  

Let op: voor de gemeenten Rheden en Rozendaal geldt dat aanmeldingen van nieuwe cliënten na 31 december 2020 niet meer vergoed zullen worden door de gemeente. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Rheden of Rozendaal. Vanzelfsprekend nemen wij binnen de praktijk nog wel particuliere cliënten aan uit deze gemeentes (niet vergoede zorg).

Om in aanmerking te komen voor vergoede zorg, is een verwijzing van de huisarts, jeugdarts of gemeente nodig. De kosten worden vergoed tot een maximaal aantal uren, bepaald door de gemeente. Hou er in het geval van een toewijzing door de gemeente wel rekening mee dat er een maximaal aantal uren beschikbaar is waarbinnen de behandeling vormgegeven moet worden. Behandeling zonder verwijzing van huisarts of gemeente en relatietherapie is altijd op tarief. Hiervoor hanteert JdV Systeemtherapie de volgende tarieven:

Individuele therapie:

 € 110,- per zitting van 60 min

Relatietherapie / gezinstherapie:

 € 115,- per zitting van 60 minuten 

Dit tarief is voor individuele therapie vrijgesteld van BTW. Relatie- of Gezinstherapie wordt met 21% BTW belast volgens de belastingwetgeving. Op onze geleverde zorg zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Afspraak verzetten of annuleren

Kan een afspraak niet doorgaan of wil je deze verzetten laat dit dan graag tijdig aan ons weten. Afzegging kan per telefoon (06-23086000) of email (info@jdvsysteemtherapie.nl). 

In geval van particuliere opdrachten worden afspraken die minder dan 24 uur van te voren zijn afgezegd in rekening gebracht. 

Kwaliteit

Als erkend systeemtherapeuten zijn we lid van de NVRG (Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie) en SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) geregistreerd. Alle samenwerkingspartners zijn tevens geregistreerd bij de voor hen geldende beroepsverenigingen en voldoen aan de kwaliteitseisen van de geldende beroepscode. Systeemtherapeuten en systeem therapeutisch werkers hebben een beroepsgeheim en houden zich aan de privacy wetgeving, dat wil zeggen dat alles wat binnenskamers gezegd wordt ook binnenskamers blijft.

We werken met grote zorgvuldigheid. Toch kan het gebeuren dat er in de samenwerking iets gaat schuren. We proberen er dan samen uit te komen.  De eerste stap is altijd een gezamenlijk gesprek hierover. Mocht dat geen uitkomst bieden kun je terecht bij een onafhankelijke klachten- en geschillencommissie waar wij als zorgaanbieder bij aangesloten zijn. Voor meer informatie verwijzen we naar onze klachtenregeling

Meldcode

Sinds 1 juli 2013 zijn organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren op grond van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht om een meldcode te hanteren. De verplichting voor organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren om een meldcode te hanteren, heeft tot doel beroepskrachten te ondersteunen in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Een meldcode bevat o.a. een stappenplan. Dit stappenplan leidt de beroepskracht stap voor stap door het proces vanaf het moment dat hij signaleert tot aan het moment dat hij eventueel een beslissing neemt over het doen van een melding.

Agressie

JdV Systeemtherapie hanteert een agressieprotocol ter preventie en aanpak van agressie.

Privacy

Onze praktijk voldoet aan de Europese Privacywetgeving met betrekking tot persoonsgegevensbescherming (AVG). Indien overleg met huisarts, verwijzers of andere zorgverleners nodig is of bij het versturen van schriftelijke informatie wordt vooraf altijd toestemming gevraagd (bij minderjarige kinderen aan ouders/verzorgers). Voor meer informatie verwijzen we naar onze Privacy Policy.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info