Onze werkwijze

Systeemtherapie: wat kan je verwachten?

Omdat geen mens hetzelfde is zien we elke samenwerking als maatwerk. We werken niet zoals het  ‘in de boekjes' staat maar willen jou en wat jou beweegt graag leren kennen. Op basis daarvan bepalen we samen hoe we de therapie gaan vormgeven. We zijn als gesprekspartners nuchter en helder maar nemen daarnaast onze eigen visie en persoonlijkheid mee. We willen vooral doen wat helpt en dat doen we graag samen. 

Wachttijden

Momenteel is de behandelwachttijd voor aanvang van een therapie circa 8 weken. Een kennismakingsgesprek proberen we altijd binnen 4 weken na aanmelding te plannen. Mocht er sprake zijn van een crisissituatie neem dan contact op met uw huisarts of gemeente.

Kennismaking

Een eerste kennismaking doen we telefonisch. Tijdens dit gesprek wordt vaak al snel duidelijk of deze vorm van therapie of coaching bij je past en of het wederzijds zou kunnen klikken. Is de veranderwens passend bij wat wij bieden dan kunnen we een afspraak maken voor een eerste systeemanalyse.  Uiteraard mag je ook even de tijd nemen voordat je beslist na de telefonische kennismaking. Het vervolgtraject verschilt per vraag. 

Locatie

Gesprekken kunnen plaatsvinden op onze locatie in Arnhem. Ook kunnen we bij je thuis of op je werkplek komen. We bespreken wat voor jou/jullie de beste plek is voor de gesprekken.

Soul System: systemisch wijzer worden in een individueel traject op maat

Ben je particulier en wil je werken aan verdieping in je relaties, dan bespreek ik graag jouw wensen. Hoe ziet een traject eruit?
Omdat ieder levensverhaal maatwerk is heb ik daar geen protocol voor liggen, en gelukkig maar want gaan gericht met jouw specifieke persoonlijke doelen aan de slag die we helder krijgen in onze startsessie, de Systeem Analyse. Daarbij maak ik visueel voor je waar de vastlopers zijn en waar de vrijheid zit om het anders te gaan doen. In de 6 sessies 1-op-1 daarna gaan we gericht aan de slag met jouw doelen en wordt je gaandeweg systemisch wijzer.
Wil je meer weten, vul het contactformulier in op de site, dan neem ik zo snel mogelijk contact op om de mogelijkheden te bespreken. 

 Voor individuele trajecten is het tarief vrijgesteld van BTW. Relatie- of Gezinstherapie wordt met 21% BTW belast volgens de belastingwetgeving. Op onze geleverde zorg zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.


Systeemtherapie middels Jeugdwet en Wmo

Om in aanmerking te komen voor vergoede zorg, is in het geval van jeugdzorg een verwijzing van de huisarts, jeugdarts of gemeente nodig en voor de Wmo een verwijzing van de gemeente. De kosten worden vergoed tot een maximaal aantal uren, bepaald door de gemeente. Hou er in het geval van een toewijzing door de gemeente wel rekening mee dat er een maximaal aantal uren beschikbaar is waarbinnen de behandeling vormgegeven moet worden.
Vanaf januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. Of en hoe de zorg wordt vergoed hangt af van onder andere de leeftijd van de jeugdige (18 of 18+). JdV Systeemtherapie biedt ondersteuning in de regio Arnhem (Centraal Gelderland) die valt binnen behandeling onder de JeugdWet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Dit zijn de gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rijnwaarden,  Wageningen, Westervoort en Zevenaar.

Let op: voor de gemeenten Rheden en Rozendaal geldt dat aanmeldingen van nieuwe cliënten na 31 december 2020 niet meer vergoed zullen worden door de gemeente. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Rheden of Rozendaal. Vanzelfsprekend nemen wij binnen de praktijk nog wel particuliere cliënten aan uit deze gemeentes (niet vergoede zorg).

Duur van therapie of coaching
De duur van therapie en coaching is afhankelijk van de situaties, de mogelijkheden en de wensen. De eerste afspraken zijn doorgaans om de twee weken. Gezamenlijk besluiten we om er meer of minder tijd tussen te laten. We vinden het prettig om niet met een 'kookwekker' op de tijd te zitten en nemen dus ruim de tijd voor ieders verhaal.

Afspraak verzetten of annuleren

We doen er alles aan om de wachttijden zoveel mogelijk te beperken. Het komt wel eens voor dat afspraken te laat worden geannuleerd. Dit betekent dat anderen daardoor langer op een afspraak moeten wachten. Wij denken dat dat anders kan. zodat ieders tijd gerespecteerd wordt en er geen onnodige kosten worden gemaakt. Daarom een hartelijke aanmoediging: wanneer de afspraak onverhoopt niet door kan gaan, laat dat dan zo snel mogelijk en minimaal 24 uur van te voren weten.  Afzegging kan per telefoon (06-23086000) of email (info@jdvsysteemtherapie.nl). Indien u vergeet om een afspraak te annuleren of te laat bent brengen wij de gereserveerde tijd in rekening. Bij verwijzing via de huisarts of de gemeente komen deze kosten ook voor eigen rekening. Indien de afspraak meer dan 24 uur van te voren is afgezegd plannen we zo snel mogelijk kosteloos een nieuwe afspraak in. 

Kwaliteit

Als erkend systeemtherapeuten zijn we lid van de NVRG (Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie) en SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) geregistreerd. Alle samenwerkingspartners zijn tevens geregistreerd bij de voor hen geldende beroepsverenigingen en voldoen aan de kwaliteitseisen van de geldende beroepscode. Systeemtherapeuten en systeem therapeutisch werkers hebben een beroepsgeheim en houden zich aan de privacy wetgeving, dat wil zeggen dat alles wat binnenskamers gezegd wordt ook binnenskamers blijft.

We werken met grote zorgvuldigheid. Toch kan het gebeuren dat er in de samenwerking iets gaat schuren. We proberen er dan samen uit te komen.  De eerste stap is altijd een gezamenlijk gesprek hierover. Mocht dat geen uitkomst bieden kun je terecht bij een onafhankelijke klachten- en geschillencommissie waar wij als zorgaanbieder bij aangesloten zijn. Voor meer informatie verwijzen we naar onze klachtenregeling

Meldcode

Sinds 1 juli 2013 zijn organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren op grond van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht om een meldcode te hanteren. De verplichting voor organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren om een meldcode te hanteren, heeft tot doel beroepskrachten te ondersteunen in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Een meldcode bevat o.a. een stappenplan. Dit stappenplan leidt de beroepskracht stap voor stap door het proces vanaf het moment dat hij signaleert tot aan het moment dat hij eventueel een beslissing neemt over het doen van een melding.

Agressie

JdV Systeemtherapie hanteert een agressieprotocol ter preventie en aanpak van agressie.

Privacy

Onze praktijk voldoet aan de Europese Privacywetgeving met betrekking tot persoonsgegevensbescherming (AVG). Indien overleg met huisarts, verwijzers of andere zorgverleners nodig is of bij het versturen van schriftelijke informatie wordt vooraf altijd toestemming gevraagd (bij minderjarige kinderen aan ouders/verzorgers). Voor meer informatie verwijzen we naar onze Privacy Policy.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info